Dagen for frit arbejde

Hvad nu hvis Danmark havde en anti-bureaukratisk dag? En no-mark dag, hvor ingen af os skulle gå og registrere unødvendigt oplysninger?

Jeg ved at mange af os er trætte af overvågning og detalje-regulering af arbejdet, især når det betyder at vi arbejder mindre effektivt end vi skulle, at der går fokus væk fra at være en hjælp for borgeren eller kunden, til fordel for at skulle registrere og opfylde kvoter.

Så hvad nu hvis vi bare lod være? Traditionelt ville man vel holde en strejke, men det vil nok virke lidt voldsomt for f.eks. sygeplejesker bare at nægte at behandle de patienter man jo ellers gerne ville have bedre vilkår for.
Men der er jo ingen der siger at vi skal leve op til de administrative krav. Eller rettere sagt, “nogen” siger det jo, men det er hverken kunder, patienter eller kollegaer.

Vi kunne jo sige at man kun skrev det ned, der skal bruges i praksis. For eksempel er det praktisk at der bliver holdt styr på hvilken medicin lægen har udskrevet, men ikke at der skrives notater om at man har tabt et pilleglas. Kollegaerne skal vide hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles, men ingen behøver vide hvor mange minutter der er brugt på den enkelte opgave. Om der er brugt mere tid på personlig kontakt end på “produktionen”.

Når nu 1. maj er kampdag for arbejdet, så kunne den første hverdag inden være frihedsdag for arbejdet. Måske ville det give noget mere at tale om på kampdagen end bare om vejret er godt.

Hvad ville du droppe at registrere på dagen for frit arbejde?

Teoretisk pædagogikumopgave om gamification

I forbindelse med mine undersøgelser af gamification har jeg også fået skrevet en større opgave, som nu er tilgængelig her på bloggen.

Opgaven lægger langt større vægt på forbindelsen til den pædagogiske og didaktiske teori end mine blog-posts, da den fungerer som afsluttende opgave i mit teoretisk pædagogikum forløb. Dette forløb er den ene halvdel af den etårige gymnasielærer (efter-)uddannelse, som jeg nu har afsluttet.

TeoPæd opgave om gamification

I denne opgave er principper om meningsfyldt spildesign benyttet i udviklingen af tre forskellige undervisningselementer: et system for tilbagemelding af rapporter og to systemer til opgaveregning. Disse elementer har været afprøvet i fysik B-niveau undervisning, desværre med store praktiske problemer som følge af for stort ambitionsniveau. Den didaktiske teori fra Skaalvik understøtter at anvendelse af systemerne vil medføre mestringsoplevelser frem for præstationspres, og derved leve op til idealet om den læringsorienterede skole.

Systemet for tilbagemelding af rapporter er tidligere præsenteret på bloggen: Når eleverne bliver eksperter i fysikrapporter.
Det første system til opgaveregning er også præsenteret gennem indlæggene Spildesign i skolen: Undgå tidsspilde og Forbedring af undervisning ved spildesign, hvorimod det sidste vil blive præsenteret ved lejlighed.

Lad mig endelig høre hvis opgaven har givet inspiration, eller du har spørgsmål til implementering i dine egne klasser.

Adfærdsregulerende gamification

Alle undervisere støder fra tid til anden på en klasse, der bare har svært ved at opføre sig ordenligt. Hvad enten problemet drejer sig om støj i klassen, pjæk, elever der altid kommer for sent, dårlig stemning, ingen der vil besvare spørgsmål eller manglende arbejdsindsats, så handler det grundlæggende om at eleverne skal indordne sig under nogle rammer der muliggør undervisningen.

Her er der mulighed for at gamification kan spille en rolle som adfærdsregulerende ramme. Ideen er helt simpelt at eleverne opnår points i løbet af undervisningen, især for at udvise positiv adfærd. Disse points kan bruges til at købe forskellige fordele og friheder. Derved bliver der et positivt fokus på opførsel, i stedet for kun at italesætte dårlig opførsel i forbindelse med skideballer og sanktioner.

Points kunne f.eks. optjenes ved at

 • Løse opgaver stillet i undervisningen
 • Forsøge at besvare underviserens spørgsmål
 • Holde fremlæggelse / præsentation
 • Vise godt teamsamarbejde
 • Overholde tidsfrist for aflevering
 • Alle fra gruppen dukker op til tiden
 • Lave lektier (noget der kan tjekkes let, f.eks. en online quiz)

En pædagogisk problem er at reglerne kommer “ovenfra”. Man kan gå i dialog med eleverne om hvad der er positiv adfærd, og selv lade dem foreslå nogle af punkterne inden man kommer med sit eget forslag. Hvis klassen har konsensus om systemet, vil eleverne være mere motiverede til at engagere sig i det.

For at systemet kan fungere, kræver det for det første at eleverne som udgangspunkt har færre rettigheder end man normalt ville give dem. Det gælder også for tests, afleveringer og større opgaver.
For det andet kan eleverne i begrænset omfang gøre ting, man ikke normalt ville give dem lov til.

Eksempler på hvad points kunne bruges på

 • Undgå fravær ved kort tids forsinkelse (5-10 min.)
 • Ekstra tid til test
 • Spise/drikke i undervisningstiden
 • Høre musik under opgaveregning
 • Anvende ekstra hjælpemidler til opgaver

Jeg har ikke selv anvendt systemet, så jeg har ikke konkrete erfaringer. Men jeg har tænkt over nogle konkrete problemstillinger man bliver nødt til at overveje:

Hvordan holder man styr på points? Man skal nok fokusere på at give grupper points frem for enkeltpersoner, og hellere give mange points få gange end hele tiden. Hele klassen kan også få points en gang imellem. Måske kan en elev agere sekretær og løbende notere points i et regneark.

Hvordan skal fordelene gives? Skal privilegier låses op for altid, eller bare i et modul? Det er nok en god ide for holdånden at nogle privilegier gælder for hele gruppen eller hele klassen. For eksempel kan en elev med mange points købe hele klassen ekstra tid til en test – det vil nok skabe god stemning.
Et godt designet system vil være opbygget så man er sikker på at der er elever med nok points til at købe den ekstra tid – og testen har fået reduceret sin tid på forhånd, så de ender med at få præcis den tid de skal bruge.

Et sidste trick er at bruge terninger. Resultater fra behavioristiske forsøg viser at man bliver mere engageret af at få en belønning på 5 kroner hver femte gang end at få en krone hver gang man gør en indsats. Så måske får eleverne kun points hvis de besvarer et spørgsmål og slår en 6’er med en terning…

Lad mig endelig høre jeres tanker og overvejelser, positive og skeptiske. Har du flere ideer vi kunne tilføje til listerne med forslag? Vil du selv bruge det i din undervisning, eller kender du nogen der ville være interesserede i forsøget?

Ideen stammer fra spiludvikleren Peter Klogborg, der har Twitter-profilen Game Descientist.

Foredrag om gameification

Til min glædelige overraskelse er jeg for nyligt blevet inviteret til at holde foredrag for underviserne på VUC Århus den 30. november. Den udfordring har jeg taget op, og er nu i gang med forberedelserne.
Den korte beskrivelse:

Gamification og spildesign i undervisningen

Hvordan kan man bruge gamification, så undervisningen ikke bare bliver til et dårligt spil?
En del af svaret findes i en samling af principper for godt spildesign, der skal inddrages for at sikre kvaliteten.
Jeg vil komme ind på mine egne erfaringer med gamification, ved brug af simulationer som spil, pointsystemer og belønninger.
Endeligt vil jeg pege på en række forskellige elementer fra spil, der kan inspirere til at tænke nye muligheder i undervisningen.

Hvis andre skulle være interesserede, er I naturligvis velkomne til at booke mig til at holde foredraget igen ved en anden lejlighed.

Samtidigt forventer jeg at foredraget vil give anledning til en masse nye overvejelser, jeg kan skrive om til jer der følger bloggen.

 

Global flygtningekrise: en ny løsning

En skræmmende statistik viser at antallet af fordrevne personer er steget støt siden ’50erne, og er stadigt stigende. Andelen af fordrevne personer er nu tæt på 1% af verdens befolkning.

Derfor står Danmark med præcis samme diskussion som resten af verden: Hvad gør vi ved flygtningene?
Og danskerne deler sig i to lejre, med præcis de samme to holdninger som man finder i hele resten af verden:

Den første er den humanitære holdning, som holder på at en flygtning ubetinget har ret til en værdig tilværelse i et nyt land, inklusive bolig, lægehjælp, arbejde, uddannelse, familiesammenføring og om nødvendigt statsborgerskab. Her er fokus altså på flygtningens behov, og ikke påvirkningen af omgivelserne.
Modsat er den nationalistiske holdning, som holder på at flygtninge medbringer en anden og ofte problematisk kultur, og at det i øvrigt kræver ressourcer for samfundet at give plads til dem. Her er fokus på samfundets behov, og på den potentielle samfundtrussel.

Til disse to holdninger hører to løsninger: Henholdsvis total integration og midlertidigt ophold i flygtningelejre. Og intet kunne være lettere end at finde sønderlemmende argumenter imod dem:
Den totale integration åbner samfundet for både kulturelle og mere konkrete trusler – kriminalitet og terrorisme – imens den koster dyrt i ressourcer.
Samtidigt er det midlertidige ophold i flygtningelejre uværdigt, og det er en enorm psykisk belastning for de udsatte mennesker at de når som helst kan blive sendt tilbage til et krigshærget land, og at deres tilværelse er sat på pause – uden mulighed for at arbejde eller tage uddannelse.

Derfor er der uden tvivl brug for en ny og tredje løsning, der både tager hensyn til de menneskelige behov, og til den samfundstrussel som ses af nationalisterne.
Desværre forventer jeg ikke den store åbenhed, fordi mange fra begge fløje totalt negligerer bekymringerne fra den anden. Til det vil jeg sige: Tror I virkeligt at I kan få den anden fløj til at forsvinde? Eller totalt sætte den uden for indflydelse? For mig at se bliver begge fløje derimod stadig mere insisterende på deres krav – og derfor umulige at ignorere.

Mit eget forslag til en ny løsning hedder pseudostater. Den første forskel på dette og en flygtningelejr er at ophold gives permanent. En flygtning der optages i lejren opnår altså en art statsborgerskab i pseudostaten, og kan aldrig udvises fra den.
For at tilladelsen til permanente ophold skal give mening, skal der være mulighed for livsudfoldelse. Det vil i praksis sige muligheden for at arbejde og tjene penge, uddanne sig, starte virksomhed, renovere sin bolig og dyrke planter i sin køkkenhave.
De optimale vilkår for dette kommer når pseudostatens ressourcebehov primært søges opfyldt indefra. I så høj grad som muligt opbygges nye boliger og faciliteter med håndværkere der har ophold i lejren. På samme måde kan al madlavning til f.eks. ældre beboere laves med lokalt dyrkede fødevarer, og lokale kokke. Og i det hele taget kan al service-arbejde udfyldes lokalt: fra sundhedsvæsen og undervisning til rengøring, salg og vagter.

Fordelen ved dette, set fra samfundets side, er at borgere i pseudostaten har en justerbar relation til det omgivende samfund. Hvis samfundet udenom er præget af optimisme i forhold til integration, så kan man give let adgang til opholdstilladelse, arbejdstilladelse og eventuelt statsborgerskab. Hvorimod hvis samfundet rammes af kriminalitet relateret til flygtninge i en bestemt pseudostat kan man lukke for grænserne, så den enkelte borger skal søge om tilladelse til at besøge det omgivende samfund.

En pseudostat vil med tiden bliver billigere at drive end en flygtningelejr, da arbejdsopgaver efterhånden overtages af en intern økonomi. Den vil næppe kunne blive 100% selvforsynende, men vil snarere udvikle sig til en bloktilskuds-økonomi frem for en statsfinancieret. Udgangspunktet er borgerløn suppleret med tilskud: enhver borger får penge og tilskud til at dække helt basale udgifter. Dette vil forhindre nød, men stadigt gøre det nødvendigt at arbejde for at nyde nogen form for luksus.

Der vil gælde andre regler i pseudostaten end det omkringliggende samfund. Dette er i høj grad af praktiske hensyn, da det vil være svært at få gang i økonomien med komplicerede danske regler for arbejde – det vil stille for store krav til efteruddannelse. Der vil i det hele taget være en høj grad af lokal selvbestemmelse, så borgerne får indflydelse på egne forhold. Dette er både af hensyn til borgerens værdighed, og en øvelse i demokrati for flygtninge fra autoritære samfund der på sigt ønsker optagelse i det danske. For yderligere at kvalificere sig til at blive integreret i det omkringliggende samfund kan man tage sprogkurser og lignende i pseudostaten.

Udfordringen med at oprette disse pseudostater handler om national frihed: staten, der stiller området til rådighed, skal acceptere at de ikke bare kan skifte mening og bruge lejren til andre formål. Men jeg vil mene at de mange fordele tydeligt opvejer ulemperne.

Til sidst vil jeg påpege at mange nok har læst dette som et forsøg på at løse et dansk problem. Det ville være forkert. Massere af lande sidder med præcis de samme problemstillinger, og en stor del af international diplomati handler om at det ene land forsøger at presse det andet land til at modtage flere flygtninge – for selv at slippe for ansvaret. Men overalt i verden er der nationalistisk modstand imod flygtninge, så det er naivt at problemet kan løses ved blot at finde en anden stat.
Problemet løses derimod ved at skabe nye (pseudo)stater.

Gameification og simulation i fysik C

Simulation_illustration-564x300
Simulation_illustration-564x300
Illustration fra refreshment_66 på Flickr.

Min første erfaring med gameification i undervisningen var et modul med undervisning i fysik. Jeg havde fået fat i et program til simulering af en laser, og tænkte at det var oplagt at få øvelsen med simulationen til at ligne et spil. Derfor gav jeg mig i kast med at indføre spil-lignende elementer, hvad der på engelsk kaldes “gameification”.

Programmet

Lasers_screenshot-410x300
Simulationen Lasers

Programmet Lasers fra Phet (University of Colorado) kan findes her:

http://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/lasers

Lasers er en simulation af enten et eller flere atomer (vælg selv), der udsættes for lys. Ved at ændre på de atomare energiniveauer, lyskilderne og spejlene kan man opbygge en fungerende laser.

Det kræver java installeret men er ellers lige til at downloade og køre.

Faglige mål

Det overordnede mål var at gøre et C-niveau fysikhold i stand til at redegøre for principperne bag ved en laser.

Under normale omstændigheder ville det være for kompliceret for eleverne, da mange forskellige elementer spiller sammen. Men ved at benytte en simulation burde det være muligt for eleverne at se både betydningen af det enkelte element (f.eks. levetid af atomar tilstand) og sammenspillet imellem elementerne. Hvis det lykkedes, var jeg sikker på at de kunne blæse en censor bagud af forbløffelse til en eksamen.

Gameification

I min gameification af arbejdet med simulationen indførte jeg en række spil-elementer. Eleverne fik formuleret mål i stedet for fremgangsmåde – hvordan simulationen skulle opføre sig, frem for hvad de skulle gøre.
For hvert mål en gruppe opnåede, skulle de forklare (på skrift) hvordan simulationen skulle indstilles – og hvorfor det virkede. Når jeg var tilfreds med en forklaring, fik holdet en achievement, dvs. et tilhørende sjovt billede.

Oversigten over hvilke hold der havde fået hvilke achievements blev fremvist på projektor for hele klassen, og fungerede som en score-tavle.

Tankegangen var at undervisningen skulle minde om spil som Kerbal Space Program, der netop er baseret på at jagte achievements ved at indstille på en fysisk simulation – så man f.eks. bryder en hastighedsrekord eller sender et rumskib til månen.

For at få samlet trådene, brugte vi efterfølgende et modul på at snakke om hvordan laseren virker – med input fra elevernes erfaringer med simulationen.

Elevernes modtagelse

Herefter fik eleverne et spørgeskema omkring deres motivation og succes-oplevelser i forbindelse med projektet. Jeg var især spændt på at finde ud af hvad der var det bedste ved at have gamification af undervisningen.
I spørgeskemaet blev der spurgt til 5 elementer: Selv at have overblik over hvilke udfordringer der var løst, at kunne sammenligne med andres resultater, at arbejde med en simulation, at gå efter mål fremfor følge en opskrift og at der var sjove elementer (gruppenavne, achievements).

Og jeg blev overrasket. En enkelt motivationsfaktor stod frem som markant bedre end de andre, nemlig selv at have overblik over sine resultater.
Det var den mindst ”spil-agtige” af de fem faktorer, der åbenbart var vigtigst.
Men det gik ikke helt skidt for de fire andre elementer, for selv den mest kritiske gruppe af elever angav at de havde en minimal positiv betydning – og altså ikke en negativ betydning for deres motivation.

Elevernes motivation var højere end i et almindeligt modul – det var dog lavere end i et øvelsesmodul. Det vil sige, at eleverne faktisk hellere ville have arbejdet med almindelige fysikforsøg end med simulationerne.
Deres motivation i det opfølgende modul var endnu lavere end i et almindeligt – men det skyldes nok at de lige havde arbejdet hårdt for at aflevere en stor opgave.

Konklusionen

Jeg tænker at modulet havde en vis succes. Eleverne foretrak en øvelse med konkrete målinger, men for emner, der kun kan behandles teoretisk, er arbejde med en simulation et godt alternativ til klasseundervisning. Så det kan godt anbefales.

Med disse erfaringer i baggagen har jeg en del ting jeg ville justere på.
Eleverne satte mere pris på at se deres egne resultater end at sammenligne sig med andre, så en anden gang ville jeg helt droppe konkurrence-elementet.
Jeg havde også oplevelsen at kravet om at kunne forklare fysikken bag ved simulationen stoppede eleverne i deres jagt på at få simulationen til at virke.
Så næste gang vil jeg lade eleverne fortsætte så snart de kan forklare indstillingerne – og ikke hvad der ligger bag ved indstillingerne. Herefter må vi bruge tid på at diskutere og forstå hvad der ligger bag ved den enkelte indstilling.

Samtidigt har jeg lært en del om gameification i undervisningen – hvilket har resulteret i en del teoretiske indlæg på denne blog. Læs det første her: Gameification i undervisningen

Dette indlæg er tidligere udgivet på hjemmesiden IT i gymnasiet: Link

Når eleverne bliver eksperter i fysikrapporter

Ekspertsystem_temabillede

Jeg har på det seneste prøvet at gøre min undervisning til et spil – hvad der også kendes under begrebet gameification. I denne omgang handler det om ekspertsystemet, hvor eleverne kan blive eksperter i forskellige områder af en fysikrapport – som også let kan anvendes til afleveringer fra andre fag.

Ekspertsystem_temabillede

Det handler med andre ord ikke om at eleverne skal slå med terninger eller kæmpe imod digitale fjender, men mere om at undervisningen skal indeholde de elementer spil bruger til at skabe en god oplevelse. Ville det ikke være fantastisk hvis det kunne være lige så spændende at gå i gymnasiet som at spille et spil?

I denne omgang har prøvet at indbygge en fornemmelse af fremskridt i mine tilbagemeldingerne på fysikrapporter. Med inspiration fra computerspillenes verden har jeg givet mine elever points efter hvor svær opgaven er, ganget med hvor godt de har løst den. Selvom man så f.eks. skulle falde en karakter fra 7 til 4 i løbet af et år, kan man stadig se sin læring tydeligt: Man løser sværere opgaver, og opnår derfor flere points i slutningen af forløbet end da man startede i 1.g.

Eleven kan se sin udvikling fra gang til gang i et excel-dokument, hvor der også gives en vurdering på 6 hovedområder og 25 underpunkter. Så er det let at se om man bliver ved med at begå de samme fejl.

Screenshot_annonym_elevfeedback
Enter a caption

For ikke at få for meget fokus på fejlene, har jeg indbygget en belønning: Hvis en elev får guldmedalje (højeste vurdering) i et hovedområde, må hun kalde sig ekspert på området, og undlade at skrive det i næste rapport. Hun skal i stedet gennemlæse og give feedback på det tilsvarende hovedområde i rapporten fra et gruppemedlem. Herefter kan hun kopiere det ind i sin egen og markere det som ”ekspert-afsnit”, hvilket giver fulde points.

Fordi det kun er et enkelt aspekt af rapporten der skal være af høj kvalitet, er det ikke kun toppen af eleverne der kan opnå status af ekspert. Også svagere elever vil få anerkendelse når de opnår en god forståelse for et element i rapportskrivning – selvom der stadigt er betydelige mangler på andre punkter.
Det er helt i tråd med den måde computerspil motiverer på: ved at belønne succes’er frem for at straffe fejl, og sørge for at det ikke kun er de bedste spillere der kan opleve succes.
Denne tilgang har jeg skrevet mere om på min blog under indlægget: Synlig læring, konkurrence og motivation

Excel-arket og en mere detaljeret vejledning til systemet her:
Ekspertsystemet vejledning
Elevfeedback excel skabelon

Indtil videre har jeg kun brugt ekspertsystemet fuldt ud i en enkelt omgang. Forsøget blev kørt i en biotech-klasse bestående af ambitiøse piger med høje gennemsnit. Her satte jeg den begrænsning at eleverne kun måtte være ekspert på et område, uanset hvor mange guldmedaljer de har opnået.

Eleverne har generelt taget pænt imod ekspertsystemet i evalueringen, på trods af at introduktionen ikke blev helt detaljeret pga. tidspres. Kritiske kommentarer fra eleverne har kørt på gennemskueligheden og på detaljegraden. Flere efterlyste specifikke information som kunne findes i de vejledningsdokumenter jeg lagde op, men åbenbart ikke har gjort nok reklame for. Andre savnede en mere præcis forklaring på hvad deres fejl har været

Min erfaring er, at rettearbejdet kan blive meget omstændeligt, hvis man samtidigt har ambitioner om at gøre meget ud af en beskrivende tekst og noterne inden i rapporterne. Så det bliver nødvendigt at prioritere i forhold til andre feedback-metoder for ikke at give en overvældende arbejdsbyrde. Holdet har angivet at de hellere vil have noter i deres afleverede opgave hvis de skal vælge, men en beskrivende tekst vil de ikke prioritere højere end ekspertsystemet.

Fremover vil jeg kombinere ekspertsystemet med relativt få og korte noter i rapporten. Så kan det nye system give det forkromede overblik, hvorimod noterne kan vise præcis hvor fejlen er, og giver mulighed for en detaljeret beskrivelse af fejl og løsningsforslag når det er nødvendigt.

Dette indlæg er tidligere postet på siden “It i gymnasiet”: http://itigymnasiet.dk/ekspertsystemet/